เจ้าอาวาส

พระครูพิริยชัยกิจ ฐิตวิริโย
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/12/2013
ปรับปรุง 16/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 79183
Page Views 96603
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบุญนิมิตบ้านเหล่าตำแย

            หมู่บ้านเหล่าตำแย  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2502   อยู่ที่หมู่  10  ตำบลกุดจับ อำเภอเมืองอุดรธานี  มีนายเจียม  ทองบุตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน   ที่ได้ชื่อว่าบ้านเหล่าตำแย เพราะบริเวณหมู่บ้านมีต้นตำแยมาก  

            ปี พ.ศ.  2509   นายจันแดง  กงเสนะ  นายแสง เทียบที  ได้บริจาคที่ดิน ประมาณ 20  ไร่  ให้จัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น โดยมีหลวงปู่อาน    รักษาการณ์เจ้าอาวาส และได้มีพระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกปีบางปี 1รูป บางปีก็หลายรูป ตลอดเรื่อยมา

            จนกระทั่งปี  2542 ทางราชการได้มีหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดได้  และในปีนี้ชาวบ้านเหล่าตำแยได้ร่วมใจกันสร้างศาลาการเปรียญ ขึ้น  1   หลัง  และ กุฏิทรงไทย 1 หลัง

            ครั้น ปีพ.ศ.2546     พระครูพิริยชัยกิจ    ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส

 โดยที่หลวงปู่แสง  จิรธมฺโม  สร้างกุฏิเจ้าอาวาสถวายให้ 1 หลัง และมีผ้าป่าจากจันทบุรีร่วมกับตระกูลขวัญโพนสร้างซุ้มประตูถวาย

            ต่อมา ปี 2547   อาจารย์ชัยยุทธ ทวีผลเจริญได้เข้ามาให้การสนับสนุน ก่อตั้งกองทุนบุญนิมิตขึ้น เปลี่ยนชื่อวัดบ้านเหล่าตำแยเป็นชื่อ  วัดบุญนิมิต  ตามชื่อของกองทุนและให้การสนับสนุนในการก่อสร้างศาสนสถานต่าง ๆ อาทิเช่น   ห้องสมุด  ศาลาการเปรียญหลังใหม่  สร้างกุฎิ 17 หลัง  สุขา  15 ห้อง  ถนนคอนกรีต   หอระฆัง และได้ซื้อที่ดินถวายวัดจำนวน  1ไร่ 3 งาน

            ปี  2548 ได้ก่อสร้างบุญนิมิตปทุมรัตน์มหาธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก   และมีคุณธีระ  คงพันธ์  เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ และศาลาโรงครัว ๑ หลัง ห้องน้ำ ๒๘ ห้อง เทถนนคอนกรีตรอบศาลาโรงครัวและอุโบสถ

            วัดได้รับประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า วัดบ้านเหล่าตำแย     ในวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

            ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2552 และได้ทำการปักหมายเขตวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2552  โดยนายนิคม สิริสิงห์สังข์ชัย นายอำเภอกุดจับในขณะนั้น

            กิจกรรมของวัดด้านต่าง ๆ

ด้านการศึกษา 

-  เปิดสอนการศึกษาชั้นนักธรรม  ให้กับพระภิกษุ-สามเณร

-  เปิดสอนการศึกษาอภิธรรม   ให้กับพระภิกษุ และฆราวาสผู้สนใจ

-  เปิดสอนธรรมแก่นักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

            -  แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปี ทุนละ 1,000 บาท 5 ทุน

         ด้านการเผยแผ่

-         จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

-         จัดอบรมค่ายเยาวชนในโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ายพุทธบุตร ,ค่ายกรรมฐาน ,ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

-         จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง อาทิเช่น บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป

-         จัดงานปฏิบัติธรรม 20-26 กุมภาพันธ์ประจำทุกปี

ด้านอื่น ๆ

-         จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

-         จัดตั้งกลุ่มกองทุนวันละบาท

-         จัดตั้งกลุ่มรำไม้พลอง

-         จัดกิจกรรมส่งเสริมนวดแผนไทยรักษาโรค

-          จัดตั้งโรงผลิตบล็อกดินประสาน

-          จัดตั้งกลุ่มประมูลยางพารา

ด้านเกียรติคุณ

-          ได้รับโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตปี2552

-          ได้รับโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดปี 2555